Byggesaksregler

Direktoratet for byggkvalitet www.dibk.no er nyttig å oppsøke hvis du har byggeplaner.

De viktigste lover og forskrifter er:

Søknadspliktige tiltak:

Søknadspliktige tiltak der du selv kan stå som søker.

Dette kan du bygge uten å søke. Når tiltaket er ferdig må det sendes melding til kommunen slik at tiltaket kommer med på kartet.

Bestemmelser om selvbygger.

Orkdal har også utviklet en egen byggeskikksveileder, som gir retningslinjer for bygging eller restaurering i tråd med lokal byggeskikk.Byggeskikksveilederen skal legges til grunn i kommunens saksbehandling.

Lenke til:

 

Planstatus?

Selv om byggetiltaket i selv selv ikke er søknadspliktig, vil plasseringen av tiltaket ofte kreve dispensasjon fra gjeldende planer. Vær særlig oppmerksom på byggegrense mot veg, som vises som en stipla linje i kommuneplanen i kommunens kartløsninger.

Les mer om hvordan du finner fram til gjeldende planer for ditt område her.

 

Forhåndskonferanse

En forhåndskonferanse avtales med avdeling for plan og forvaltning. Henvendelsen kan gjøres gjennom servicekontoret, gjerne på epost til postmottak@orkdal.kommune.no.
Oppgi gnr/bnr eller gataadresse, hvilket tiltak du ønsker å gjennomføre, kontaktinfo, og ønsket tidspunkt for konferansen.

På forhåndskonferansen kan du få hjelp til å finne riktig søknadsskjema, nabolister, info om hvilke tiltak som er søknadplikgite og ikke, arealstatus for området tiltaket skal plassres i, innspill knyttet til byggeskikk o.s.v. Konferansen er gratis.

Nabovarsling

Naboer og gjenboere som berøres av tiltaket skal varsles. Det skal fremgå av søknaden hvem som er varslet, hva du har varslet om, og om det har kommet inn merknader til tiltaket. Nabovarsling kan enten gjennomføres ved oppmøte (bruk skjema 5156). I skjema skal nabo enten krysse av for mottatt, eller for samtykker der og da. Dialog med nabo på epost er også godkjent som nabovarsel. Skal nabovarsel sendes i posten (bruk skjema 5154) må det fortsatt dokumenteres at varsel er sendt.

Mer info finner du her.

For at saksbehandler skal kunne se hva du har nabovarslet om skal skjema 5155 følge med søknaden inn til kommunen.

Dispensasjon

Infoark om dispensasjon.

En dispensasjon avgjøres normalt av hovedutvalg forvaltning. Saksbehandlingstiden er inntil 12 uker.

 

Hvordan sikre deg seriøse håndverkere?

Skatteetaten, Arbeidstilsynet, Orkdal kommune, Næringsforeningen og flere har et felles mål om at i Orkdal kommune velger vi seriøse håndverkere. 

Derfor har mange gode krefter slått seg sammen om å støtte opp under det tverretatlige samarbeidsprosjektet Tett på Orkdal.​ Les mer her.